Mesto pre všetkých

Nový pohľad na samosprávu.

Mesto pre všetkých

16. júla 2018 ŤAHANOVCE ZÁPAD 0

Mestská samospráva je široký pojem, ktorý v sebe zahŕňa mnoho odvetví. Je to viacvrstvová škrupina, v ktorej nachádza uplatnenie mnoho vedných odborov. Je to psychológia, architektúra, právo, manažment, enviromentalistika, sociológia a mnohé iné. Každá z nich je pritom v meste reprezentovaná nejakou inštitúciou a spolu vytvárajú jedinečnú štruktúru fungovania mesta na princípe zložitého systému kompetencií a vzájomnej závislosti. Vzhľadom na dôležitosť riadenia mestskej samosprávy je jej zásadnou súčasťou transparentnosť, ktorá je uznávaná ako zásada dobrej správy veci verejných.

Čo potrebujeme:

Transparentnosť riadenia mesta má byť namierená smerom von ku občanom, aby vedeli, že inštitúcie majú záujem počúvať ich názory a reagovať na ich priority a záujmy. To zvyšuje legitimitu rozhodovacieho procesu a posilňuje tzv. priamu demokraciu. Zvýšenie transparentnosti môže prispieť k zvýšeniu účasti verejnosti na rozvoji mesta a jeho rozhodovaní. Zvýši sa tak zodpovednosť kompetentných, ale aj všetkých zainteresovaných subjektov, ktorá sa prejaví zlepšením kvality mestskej správy všeobecne. Viac o možnostiach priamej demokracie, ktorá otvára možnosti spoluúčasti na správe mesta pre jej obyvateľov si môžete prečítať na tejto stránke http://ke-inak.sk/2018/03/02/spolocne-rozhodovanie-ako-dobry-nastroj-angazovania/.

Problém:

Pred chvíľou sme skonštatovali, že transparentnosť je pozitívom mestskej samosprávy. Naopak nedostatok transparentnosti je živnou pôdou pre korupciu. Mesto je vo svojej komplexnosti ako živý organizmus. Miestne úrady a magistrát sú ako centrálna nervová sústava, jeho cesty a chodníky sú ako cievy a tepny, jeho obyvatelia sú jeho bunkami a domová zástavba tvorí jeho kostru. Ak sa o tento organizmus budeme dobre starať, bude zdravý a bude prosperovať, naopak, ak sa o neho starať nebudeme bude upadať, presne tak ako keď sa prestaneme starať o svoje osobné zdravie. Začneme byť chorľavý a naše telo bude chradnúť. To robí korupcia a klientelizmus s mestskou samosprávou. Ak sa nepreferujú systémové, ale účelové riešenia je to presne ako keď si miesto zdravej životosprávy, ktorá obohacuje celé vaše telo dáte vždy pri pocite hladu sladkú tyčinku alebo fastfood, ktorý vás síce na chvíľu uspokojí, ale svojmu telu ste viac poškodili než pomohli. Samozrejme metaforu môžeme pozmeniť, ale myšlienka zostane rovnaká.

Ako na to:

Ak zapojíme obyvateľov miest do spoluúčasti na kontrole a výkone moci, zúžime tak priestor pre korupciu a klientelizmus, vytvorí sa tlak na otvorené vládnutie a obmedzí sa plytvanie s verejnými zdrojmi. Aktívna účasť občanov na verejnom živote je prínosom ku všeobecnému blahu.

V súčasnosti je transparentnosť v meste Košice miestami na minimálnej úrovni. Podľa organizácie Transparency International Slovensko sa niektoré mestské časti v Košiciach dokonca nachádzajú na samom chvoste rebríčka transparentnosti. Mohli by sme pritom začať s elementárnymi vecami ako sú oznámenia alebo pozvánky na rokovania komisií, zdieľanie noviniek a pripravovaných projektov, verejné diskusie s investormi pred realizovaním investičných zámerov a podobne. To všetko sa dá zariadiť napríklad jednoduchou službou newsletter (emial o novinkách), ktorý by vám prišiel za každým, ak by sa niečo podobné plánovalo. Podľa vopred zadaných požiadaviek by malo mesto alebo mestská časť prehľad o tom, o aké informácie majú jej obyvatelia záujem a nemuseli by ste pozorne sledovať stránky mesta či mestských častí, ktoré sú často príliš formálne, neprehľadné a ťažko sa v nich orientuje. Za týmto účelom možno vytvoriť napríklad jednoduchú mobilnú aplikáciu. Takto by mali obyvatelia prehľad o dianí vo svojom meste a vedeli by sa do neho v prípade záujmu aktívne zapojiť, čím by sme vytvorili skutočne občiansku spoločnosť. Iba spoločnosť, ktorá sa o seba sama zaujíma, má nádej na prosperitu a blaho. Keďže má dnes email alebo mobilný telefón takmer každý človek a teda aj dieťa, môžeme takto zvýšiť záujem o samosprávu aj medzi obyvateľmi mesta, ktorí majú dojem že sa ich samospráva netýka.

Záver:

Hodnotovo sa dá všetko zhrnúť nasledovne. Transparentná samospráva je podporovaná silným informačným tokom, občianskou spoločnosťou, efektívnymi a transparentnými finančnými systémami riadenia a predpismi verejného obstarávania, ktoré udržujú riadenie mesta spravodlivými a otvorenými. Kľúčom k lepšie spravovanej spoločnosti sú predovšetkým fungujúce a dôveryhodné verejné inštitúcie, ktoré otvoríme pre všetkých a ktoré budú zaručovať princíp spravodlivosti, dostupnej všetkým rovnako.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.