VOLEBNÝ PROGRAM: Zelené mesto, Zdravé mesto, Doprava v meste.

Nový pohľad na samosprávu.

VOLEBNÝ PROGRAM: Zelené mesto, Zdravé mesto, Doprava v meste.

5. novembra 2018 MČ - Západ 0

ZELENÉ MESTO

 1. Natrvalo zadefinovať existujúce mestské parky v novom územnom pláne mesta ako zelené plochy.

Znie to zvláštne, ale dnes máme parky, ktoré sú v súčasnom územnom pláne definované ako plochy všeobecného určenia. Územný plán je kľúčovým dokumentom v oblasti mestskej výstavby a projektovania do budúcnosti. Preto je dôležité, aby sme v tom mali poriadok a chránili existujúcu zeleň.

 1. Aktívna tvorba nových zelených plôch a implementácia zelených projektov do mestskej zástavby.

Správa mestskej zelene neeviduje v minulom roku žiadny nárast v oblasti tvorby zelených plôch na území mesta Košice. Naopak, úbytok je značný. Zeleň každý rok ustupuje bytovej, parkoviskovej a supermarketovej zástavbe. Zeleň zmierňuje negatívne vplyvy vysoko koncentrovaných mestských zástavieb, znižuje prehrievanie samotných stavieb, eliminuje náklady na klimatizovanie a celkovo pozitívne pôsobí na ľudské zdravie. Jej prínos pre ľudí je teda nespochybniteľný. Projekty ako vertikálne a strešné záhrady či komunitné záhrady dodajú mestskej zeleni úplne nový rozmer.

 1. Zvýšiť čistotu verejných priestranstiev.

Na skutočne dlhých uliciach ako Idánska či Trieda SNP, ktoré slúžia často na prechádzky by ste odpadkové koše hľadali len márne. Je náročné udržiavať v meste čistotu ak nevytvoríme podmienky pre plnenie povinností, ktoré mesto kladie na svojich obyvateľov. Na niektorých miestach sú koše preplnené, naopak niekde úplne absentujú. Koše pre psíkov slúžia inému účelu. Je preto potrebné zabezpečiť zvýšený počet košov na verejných priestranstvách a to predovšetkým v parkoch. K čistote verejných priestranstiev nepochybne patrí aj zametanie opadaného lístia, ktoré často zakrýva nerovnosti v teréne, ktoré môžu zapríčiniť náhodné zranenia.

 1. Tvorba interaktívnej digitálnej mapy mestskej zelene.

Interaktívna digitálna mapa mestskej zelene bude slúžiť k zisteniam o aktuálnom stave zelene v mestskej zástavbe. Ak nemáme aktuálnu dokumentáciu, ktorá by mapovala mestskú zeleň v reálnom čase, len ťažko môžeme pripravovať koncepčné riešenia v tejto oblasti.

 1. Tvorba komunitného vzdelávacieho programu v oblasti mestského ekosystému.

Nech sa mesto bude akokoľvek snažiť legislatívou znížiť škodlivý dopad modernej civilizácie na životné prostredie nepomôže to, ak ľudia nezmenia svoje každodenné návyky s negatívnym vplyvom pre svoje okolie. Tento program bude prebiehať na verejných priestranstvách v našom každodennom prostredí hravou formou pre deti a rodiny.

 1. Využívanie moderných technológií s najmenším dopadom na životné prostredie pri poskytovaní služieb mesta .

Technológiu máme, musíme ju len začať používať. Namiesto betónu a asfaltu používať opracovaný kameň pri cestných komunikaciách pre zníženie kumulácie tepla na križovatkách, úsporné technológie a obnoviteľné zdroje energie pri osvetľovaní verejných priestorov.

 1. Podpora ekologických stavieb

Znižovanie administratívnych poplatkov a lehôt v stavebnom konaní pri ekologických stavbách.

 1. Využívať organický odpad pri tvorbe mestských kompostovísk.

Pokosená tráva či opadané lístie môže byť účinným prostriedkom pri budovaní kompostovísk, ktoré slúžia k rozkladu organického odpadu a následne ako hnojivo pre mestskú zeleň.

Viac o zelenom meste sa dočítate v mojom blogu na tejto stránke alebo na mojom facebooku s názvom Mesto ako botanická záhrada.

 

ZDRAVÉ MESTO

 1. Spoločné rozhodovanie o rozpočte (participatívny rozpočet).

Mesto je zdravé vtedy ak sa o neho spoločne starajú jeho zástupcovia a obyvatelia zároveň. Nato, aby sme zvýšili podiel spoluúčasti obyvateľov na tvorbe, budovaní a zmenách svojho okolia slúži inštitút participatívneho rozpočtu. Jednoducho sa vyčlení určitá časť z financií, ktoré tvoria rozpočet mestskej časti a o ich využití budú online hlasovať samotní obyvatelia prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo priamo na stránke mesta. Týmto projektom sa dajú získať finančné prostriedky na občianske a komunitné prostriedky, ktoré nebolo možné iniciovať práve z dôvodu nedostatku peňazí.

 1. Podpora tvorby mestských nájomných bytov

Silná sociálna agenda mesta sa bez mestských bytov jednoducho nedá budovať. Ľudia potrebujú vo svojom živote mať pocit istoty a bezpečia, čo takisto spadá do kompetencií mesta. Viac o možnostiach financovania a dôležitosti nájomných bytov sa môžete dočítať v mojom samostatnom blogu venovanom tejto téme s názvom Sociálne mesto.

 1. Informatizácia a digitalizácia verejnej správy.

Informaticzácia a digitalizácia verejnej správy prinesie úsporu času, energií, peňazí a predovšetkým psychického zdravia obyvateľov mesta Košice. Navyše zefektívnia prácu úradov z časového hľadiska. Mobilné aplikácie a moderné webové stránky mesta a mestských častí sú kľúčovými nástrojmi pre komunikáciu s úradmi a zástupcami mesta. Ich súčasné prevedenie nie je vôbec užívateľsky prívetivé. Navyše by takto dostupnejšia verejná správa prispela aj k zvýšeniu spoluúčasti obyvateľov na verejnom živote.

 1. Bezbariérové verejné priestory.

Mesto Košice je doslova mestom bariér. Nielenže máme z minulosti schodiská, prechody z ciest na chodníky neprispôsobené pre kočíky a imobilných obyvateľov, navyše aj pri nových stavbách, ktoré aktuálne vznikajú na území mesta dochádza k zanedbaniu budovania bezbariérového mesta. Často krát sú niektoré miesta neprekonateľnou prekážkou a ľudia sú odsúdení na dlhé obchádzky či náhodnú pomoc okoloidúcich. Začať by sme mali predovšetkým s prístupom do verejných budov a úradov.

 1. Organizované verejné diskusie o témach s dopadom na verejné blaho.

Komunikácia s obyvateľmi je pri zabezpečovaní služieb poskytovaných mestom kľúčovým nástrojom pre úspešnosť plánovaných projektov. Týka sa to vecí od plánovaných developerských projektov, cez riešenie otázky kontajnerovísk, až po realizáciu výstavby detských ihrísk. Potreby obyvateľov určitej ulice sa môžu líšiť do potrieb obyvateľov inej ulice, a preto je potrebné prihliadať pri zdanlivo podobných projektoch s osobitným zreteľom na potreby miestnej komunity, ktorú prípadný projekt zasiahne najviac.

 1. Školiaci program pre vlastníkov psov.

Nie je vôbec jednoduché vedieť sa patrične postarať o psíkov. Podpora výstavby kynologických parkov a organizácia školení by mali mať pozitívni dopad na súžitie psíčkarov a zvyšku obyvateľstva, keďže medzi týmito skupinami dochádza miestami ku konfliktným situáciám.

 1. Tvorba mestského dobrovoľníckeho programu.

Košice budú na budúci rok európskym mestom dobrovoľníctva. Dobrovoľníctvo je hnacou silou rozvoja spoločnosti, má veľký dopad na rozvíjanie medziľudských vzťahov, pozitívne vplýva na ľudské psychické zdravie a predstavuje dokonca aj hospodársky prínos. Pridanou hodnotou dobrovoľníckych aktivít sú predovšetkým nové priateľstvá, spoznávanie nových ľudí, dobrý pocit z nezištnej pomoci a životné skúsenosti. Fungujúci mestský dobrovoľnícky program by Košičanov zbližoval a vytváral tak fungujúcu občiansku spoločnosť, ktorá si navzájom pomáha.

 1. Detské ihriská

Navrhnúť detské ihrisko je skutočne veda. Existuje množstvo elementov a kritérií podľa, ktorých možno hovoriť o dobre vybudovanom detskom ihrisku. Dôležité sú plocha, dostupnosť, užívateľská prívetivosť aj mobiliár (napríklad lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle).

Viac o zdravom meste si môžete prečítať v mojich blogoch na tejto stránke alebo na mojom facebooku s názvom Mesto pre všetkých, Sociálne mesto, Rozpočet na rok 2018 MČ Západ a Mesto, ktoré spája.

 

DOPRAVA V MESTE

 1. Preferencia hromadnej dopravy (tvorba samostatných jazdných pruhov).

Preferencia hromadnej dopravy znamená uprednostňovanie prostriedkov hromadnej dopravy pred osobnou automobilovou dopravou v rámci najviac vyťažených úsekov v meste. S použitím technických prvkov znižuje riziko dopravných nehôd, zrýchľuje a zefektívňuje koľajovú dopravu s následným znížením prevádzkových nákladov. Okrem finančných úspor pri skrátení jazdnej doby možno zároveň dosiahnuť aj zatraktívnenie električkovej, autobusovej a trolejbusovej dopravy pre cestujúcich a zníženie časovej straty obvykle spôsobenej pobytom v dopravných prostriedkoch hromadnej dopravy. Uvedené pozitíva následne prispejú k odbremeneniu cestnej siete od záťaže automobilovou dopravou.

 1. Tvorbu cyklotrás, peších a nízkoemisných zón.

Najekologickejšou a finančne najmenej náročnou je práve doprava po vlastných, prípadne cyklodoprava. Tento druh dopravy je zároveň aj najzdravší. Hoci je územie Košíc členité a kopcovité, je možné budovať cyklodopravu minimálne v rámci jednotlivých mestských častí. V miestach, kde sa plynule prechádza z jednej mestskej časti do druhej ako napríklad v prípade Starého mesta a Juhu sú možnosti prepojenia cyklochodníkmi ešte väčšie.

 1. Informatizácia a digitalizácia hromadnej dopravy.

Doprava to nie sú iba cesty a koľajnice, ale aj služby. Keďže žijeme v informačnom veku je potrebné využívať dostupné technológie k tomu, aby sme cestujúcim priniesli dopravu 21. storočia. Možnosť v mobilnej aplikácii sledovať dopravný prostriedok, na ktorý čakáte, možnosť dobíjať si mesačník cez internet banking, možnosť online ohodnotiť absolvovanú jazdu (prístup vodiča, rýchlosť, bezpečnosť a plynulosť jazdy a pod.).

 1. Tvorba ekologickej hromadnej dopravy.

Na tomto mieste je nevyhnutné hovoriť o parciálnych autobusoch a systémoch, ktoré zabezpečujú ich efektívne dobíjanie. Parciálny trolejbus je dopravný prostriedok, ktorý sa dokáže pohybovať aj mimo natiahnutého vedenia, pretože sa dobíja počas jazdy do zásoby. Takto fungujúci autobus môže pokryť väčšiu plochu a tak sa stáva jeho využite oveľa efektívnejšie.

 1. Nákup dopravných prostriedkov, ktoré vyhovujú európskym a celosvetovým štandardom pri poskytovaní služieb hromadnej dopravy.

Jedná sa o dopravné prostriedky, ktoré cestujúcim zabezpečujú pohodlné cestovanie. Znamená to nákup autobusov či električiek, ktoré sú klimatizované, majú bezbariérové vstupy a výstupy a informačne sprevádzajú cestujúceho celou cestou. Mali by zabezpečovať dostatok miest na sedenie, jednoduché otváranie okien či plynulé vystupovanie a nastupovanie z dopravného prostriedku.

 1. Dostupná doprava.

Cenovo dostupnejšie cestovné lístky, cenovo zvýhodnené cestovné lístky pre rodiny, vlastníkov automobilov, môžu byť lákadlom pre tých ľudí, ktorí v mhd cestujú na čierno či používajú osobné automobily. Ak sa mhd stane cenovo nenáročnou, ľudia ju začnú využívať vo väčšej miere pretože využívať iné dopravné prostriedky sa im jednoducho využívať neoplatí.

Viac o doprave v meste sa môžete dočítať v mojom blogu na tejto stránke alebo na mojom facebooku s názvom Doprava má slúžiť ľuďom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *