Rozpočet na rok 2018 MČ Košice- Západ

Nový pohľad na samosprávu.

Rozpočet na rok 2018 MČ Košice- Západ

23. apríla 2018 ZÁPAD 0

Podľa §76 Štatútu mesta Košice, mesto a mestské časti samostatne pripravujú a schvaľujú svoj rozpočet. Toto ustanovenie je základom k tomu, aby MČ Košice – Západ dňa 12.12. 2017 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 212-12/2017 schválila programový rozpočet. Východiskom pre spracovanie návrhu rozpočtu bol rozvojový dokument mesta Košice s názvom program rozvoja mesta Košice pre obdobie rokov 2015 – 2020.

Zo štatútu mesta Košice jasne vyplýva, že v otázke príjmov sú finančné prostriedky mestskej časti do značnej mieri závislé od mesta. Hlavným zdrojom príjmov MČ Košice – Západ je tak podiel z daní a správnych poplatkov určený mestom.

Z nasledovného grafu vyplýva, že výdavky MČ Košice- Západ výrazne prevyšujú jej príjmy a to takmer o pol milióna eur. Tento rozdiel sa ale mestská časť dokáže vyrovnať z rezervného fondu.

Keďže samospráva mestskej častí sa financuje predovšetkým z peňazí jej obyvateľov, je dobré mať prehľad v tom, ako naše úrady nakladajú s týmito prostriedkami. Z uvedeného grafu vyplýva, že len samotná prevádzka mestskej časti Západ (Program 1,2,3) pohltí až 59% z celkových výdavkov.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola               255 444

Táto suma predstavuje 13,5 % zo všetkých výdavkov.

Zámer: Kvalitné spravovanie samosprávy MČ Košice – Západ.

Program 2: Interné služby          957 824

Táto suma predstavuje 40,78% zo všetkých výdavkov.

Zámer: Kvalitná správa majetku a efektívne, hospodárne, účinné a účelné financovanie aktivít MČ Košice – Západ.

Program 3: Služby občanom       155 990

Táto suma predstavuje 8,2% zo všetkých výdavkov.

Zámer: Poskytovanie kvalitných služieb MČ Košice – Západ pre všetkých obyvateľov a podnikateľov.

Program 4 Komunikácie               334 700

Táto suma predstavuje 17,7% zo všetkých výdavkov.

Zámer: Bezpečné a kvalitné komunikácie.

Program 5. Kultúra, vzdelávanie              40 500

Táto suma predstavuje 2,1% zo všetkých výdavkov.

Zámer: Ponuka kvalitných miestnych kultúrnych, športových a voľnočasových podujatí, podpora výchovno-vzdelávacích procesov.

Program 6. Prostredie pre život               154 981

Táto suma predstavuje 8,1% zo všetkých výdavkov.

Zámer: Kvalitné životné prostredie v MČ – Západ a prostredie podporujúce rozvoj športu.

Program 7. Sociálne služby         446 027

Táto suma predstavuje 18,99% zo všetkých výdavkov.

Zámer:  Kvalitné a flexibilné sociálne služby orientované na všetky skupiny obyvateľov.

Program 8: Bezpečnosť                3020

Táto suma predstavuje 0,15% zo všetkých výdavkov.

Zámer: Ochrana obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.