Zasadnutie zastupiteľstva

Nový pohľad na samosprávu.

Zasadnutie zastupiteľstva

4. mája 2018 ZÁPAD 0

Podľa zákona o obecnom zriadení zasadá obecné zastupiteľstvo podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. V tomto roku to bude kvôli komunálnym voľbám iba štyrikrát, pričom prvé zasadnutie sa uskutočnilo 20.02. 2018. Jeho program bol viac sumarizačný než kreatívny, no tohto zasadnutia som sa napriek tomu plánoval zúčastniť osobne, keďže som mal v úmysle stretnúť sa s pánom Zsoltom Vargom. Nanešťastie sa pán Varga, ktorý bol predsedom legislatívno právnej a sociálnej komisie na moje prekvapenie vzdal svojho poslaneckého mandátu a jeho miesto na pôde zastupiteľského orgánu obsadí pán Dušan Drotár, ktorý v posledných voľbách získal v príslušnom obvode najväčší počet hlasov, ale do zastupiteľstva sa už nedostal. O tejto skutočnosti informoval starosta prítomných účastníkov v bode č. 1 „Otvorenie“.

Celým programom si zastupiteľstvo prešlo relatívne rýchlo a väčšinou bez dotazov či podnetov k jednotlivým bodom rokovania. Zďaleka časovo najdlhším bodom programu bol bod č. 5, v ktorom pán Šolc ako veliteľ mestskej polície – stanice Západ predkladal správu o činnosti tejto inštitúcie. Z nej vyplývalo, že v minulom roku mestská polícia vybavila úctyhodných 6000 priestupkov avšak za výdatnej pomoci kolegov zo Šace, keďže stanica Západ trpí personálnym nedostatkom. Na požiadavku p. Šolca na zvýšenie počtu príslušníkov mestskej polície reagoval starosta Jakubov rezervovane. Vezmime si, že podľa slov pána Šolca má táto inštitúcia momentálne 21 príslušníkov na vyše 40 000 obyvateľov mestskej časti a z radov zastupiteľstva som počul iba chválu, investovať do nej sa však neplánuje. Za zmienku určite tiež stojí, že mestská polícia sa u nás najviac potýka s priestupkami v oblasti parkovania, bezdomovcami požívajúcimi alkoholické nápoje a žobrajúcimi deťmi. Podľa slov pána Šolca je však polícia v tejto sfére bezmocná a celá záležitosť je v otázkou sociálnej politiky štátu a mesta.

Relatívne dlhý bol aj bod programu pod číslom 7, v ktorom pán starosta Jakubov informoval o svojej činnosti za ostatný rok 2017. Obsiahly bol hlavne z toho dôvodu, že pán starosta oboznámil zastupiteľstvo s nekonečným výpočtom stretnutí, ktoré ako hlava MČ Západ musel absolvovať. O výstupe z týchto stretnutí však nepadla ani zmienka. Či to bola iba káva alebo tieto stretnutia mali relevantný význam pre mesto z jeho slov nevedno. Na jeho podnet pre diskusiu nezazneli v tomto bode programu žiadne otázky či dotazy a tak sa mohlo plynule prejsť k ďalšiemu bodu.

 

Tým bolo správa hlavného kontrolóra mč Západ Ing. Filipka. V tomto bode pani Adamčíková, ktorá svojím tvrdením dvadsaťročného pôsobenia v zbore deklarovala svoju odbornosť, vyzdvihla pána Filipka ako najlepšieho kontrolóra akého za tú dobu zažila a navrhla zvýšenie jeho platu o 10 percent. Tento jej návrh prešiel na zastupiteľstve hladko. Pri hlavnom kontrolórovi ešte chvíľu ostaneme, pretože sa ho týka aj nasledujúci bod programu s číslom 9, v ktorom sa prejednávala správa kontrolóra mestskej časti o výsledkoch kontroly za obdobie od 12.12.2017 do 20.2.2018. Hlavnou témou sa stala otázka či sa zákaz maloobchodného predaja počas sviatkov týka aj trhovísk, keďže podľa hl. kontrolóra Filipka, to nie je celkom typický maloobchodný predaj. Na zodpovedanie tejto otázky je však potrebné stanovisko príslušného orgánu, ktorý je kompetentný vykladať zákon. Zo slov kontrolóra Filipka „nejaké stanovisko od niektorej príslušnej inštitúcie“ vyplýva, že na zastupiteľstve pri zodpovedaní tejto otázky ešte nemajú jasno. Problematickou sa tiež ukázal spôsob používania zdroja vody, ktorý by mal primárne slúžiť predávajúcim a nie „menej prispôsobivým obyvateľom“, ktorý vodu nadmerne čerpajú alebo tento zdroj poškodzujú.

V bode 11 ²Informácia o dotáciách poskytnutých starostom mestskej časti Košice –Západ v druhom polroku 2017“ sme sa dozvedeli, že gro dotácii, ktoré boli poskytnuté boli udelené na predzáhradky. Ak Vás zaujíma oblasť sociálnych služieb poskytovaných mestskou časťou určite Vás poteší správa, že poskytovanie sociálnych služieb v dennom centre na Laboreckej ulici sa uznesením č. 10/2018 deklaruje ako bezplatné.

Ak ste navštevovali Materské centrum Delfínik, tak Vás určite nepoteší, že svoju činnosť už ukončil no zároveň to napraví informácia, že ho nahradí denné centrum Terasáčik. a to v druhej polovici mesiaca marec.

V bode číslo 15 sa zastupiteľstvo zaoberalo zámenou pozemkov medzi Mestskou časťou Košice – Západ a spoločnosťou Rezidencia Belvedere s.r.o. z dôvodu osobitného zreteľa. Týmto osobitým zreteľom má myť skutočnosť, že zámenou pozemkov dôjde k doriešeniu majetkových vzťahov k pozemkom pod budúcimi chodníkmi v dotknutej lokalite. Mč Západ sa v tomto prípade vzdala svojich 730 m2 za 672 m2 od developera. Tieto pozemky získala mestská časť Západ v minulosti do daru od spoločnosti OS GROT IV Košice. Pán poslanec Kočiš v tomto bode predbehol v diskusii  starostu Jakubova s vysvetľovaním a ozrejmil prítomným poslancom, že na predmetných pozemkoch sa mal stavať bytový komplex s viac ako 100 bytovými jednotkami, čo sa ale na žiadosť občanov v podobe petície preklasifikovalo na individuálnu bytovú zástavbu, čiže rodinné domy s maximálnou výškou zástavby dvoch nadzemných podlaží s využitím podkrovia. Starosta Jakubov však v závere zasadnutia na margo tejto témy podotkol, že developer ma vydané platné stavebné povolenie. Ak by sa teda aj zmeny a doplnky územného plánu neschválili, môžu stavbu uskutočniť v pôvodnom prevedení. a teda vo forme bytového domu aj napriek petícii občanov, keďže sa jedná o stavbu  v zóne výstavby rodinných domov. Ako s odstupom času vidno, Spoločnosť Belvedere Košice s.r.o. sa však predsa len rozhodla na predmetnom území postaviť bytový dom keďže na svojej webovej stránke stále ponúka byty v rámci bytového domu a na stavbe pokračujú slušným tempom. Starosta Jakubov však stihol vyzdvihnúť skutočnosť ako developer rešpektuje názor občanov. Že sa jedná o dlho riešenú situáciu potvrdzuje aj fakt, že predmetných zmenách na pozemkoch sa rokovalo už v minulosti na mestskom zastupiteľstve.

Príjemné povinnosti si starosta plnil v bode č. 16, ktorým bolo udeľovanie ocenení mestskej časti Košice – Západ a to konkrétne Andrei Tilkovej za dlhoročnú prácu s mládežou v oblasti športu, paní Margite Lipkovej za prácu v  kultúrnej a verejnoprávnej činnosti, pani Kláre Sádovej za prínos v kultúrnej oblasti a verejnoprávnej činnosti a kolektívu Základnej školy Kežmarská 8 za dosiahnuté výsledky v pedagogickej činnosti.

 

Celkovo zasadnutie zastupiteľstva prebehlo veľmi plynulo a pokojne bez akýchkoľvek konfliktov či prieťahov. To najbližšie sa uskutoční 15. mája 2018. Vidíme sa tam.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.